Pojęcia i zasady dotyczące Powwow - Wioska indiańska Huu-Ska Luta

Przejdź do treści
Podstawowe pojęcia oraz zasady dotyczące organizacji i przebiegu Powwow
Współcześnie organizowane Powwow są ważnymi wydarzeniami dla tubylczych mieszkańców Ameryki Północnej i mogą mieć różny przebieg oraz charakter.
Mogą być organizowane jako lokalne, tradycyjne spotkania dla społeczności danego rezerwatu, bez współczesnych konkursów tanecznych lub jako duże uroczystości międzyplemienne - publiczne festiwale o świeckim charakterze - ze współczesnymi zasadami, konkursami i nagrodami pieniężnymi.
Obecnie przyciągają uczestników z całego świata i stanowią ważne źródło edukacji i poznania różnorodności kulturowej. W wielu z nich każdy może uczestniczyć i cieszyć się bogactwem kultur i tradycji indiańskich. Warto zapoznać się z historią powstania Powwow.

Takie same zasady organizacji i przebieg festiwali Powwow możemy zaobserwować także w Europie. Zapoznaj się z kalendarzem europejskich Powwow.
Przybywając na jakiekol­wiek zgromadzenie Powwow powinniśmy pamiętać o przestrzeganiu panujących tam zasad ustalonych przez Komitet Orga­nizacyjny.
Ogólny zbiór zasad, to tzw. Etykieta Powwow. W ramach etykiety Powwow istnieją pewne zasady dotyczące ubioru, zachowania się w czasie ceremonii, szacunku dla innych uczestników, instrumentów i zwierząt, oraz szacunku dla kultur i tradycji indiańskich.

Proponujemy zapoznać się z podstawowymi pojęciami i nazwami osób funkcyjnych, szczególnych tańców, ceremonii oraz wydarzeń mających miejsce na współczesnych festiwalach Powwow. Pomoże to zachować odpowiedni szacunek do tradycji w szczególnych momentach, oraz pozwoli na pełniejsze zrozumienie tego co dzieje się na Arenie tańca i zabezpieczy przed popełnianiem niezamierzonych błędów.
KOMITET ORGANIZACYJNY POWWOW
Grupa ludzi przygotowująca i organizująca Powwow.To oni odpowiedzialni są za finanse i logistykę zgromadzenia. Zapewniają miejsce, ustalają termin Powwow, formalności i zasady uczestnictwa, pozyskują dotacje i sponsorów, podpisują umowy z podwykonawcami, zajmują się reklamą i marketingiem. Zapraszają do współpracy doświadczone osoby na kluczowe sta­nowiska w Head Staff oraz gwarantują udział wielu uzna­nych grup śpiewaków i tancerzy. Zapewniają doświadczone osoby do obsługi sekretariatu Powwow, oraz personel techniczny do obsługi nagłośnienia i oświetlenia.
Komitet Organizacyjny to zazwyczaj grupa osób, która posiada duże doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu podobnych wydarzeń oraz posiadająca szacunek i ugruntowaną pozycję w lokalnej społeczności.
W dniu zgromadzenia, Komitet Organizacyjny Powwow jest odpowiedzialny za koordynację wydarzenia, obsługi technicznej, bezpieczeństwa i zapewnienie, że wszystko przebiega zgodnie z planem.

HEAD STAFF - Kierownictwo Powwow
Grupa ludzi zaproszona do współpracy przez Komitet Organizacyjny Powwow. Składa się z osób, które mają duże doświadczenie w tradycjach indiańskich i w organizacji Powwow. Odpowiada za sprawne i merytoryczne przeprowadzenie konkursów oraz realiza­cję ustalonego programu Powwow.
W skład Head Staff wchodzą m.in.: Mistrz Ceremonii, Dyrektorzy Areny i ich pomocnicy, Sędzio­wie Główni, Host Drum ¡ Tancerze Główni.

ARENA DIRECTOR - Dyrektor Areny (w dawnych tradycjach wielu plemion z Wielkich Równin tzw. Whipman - "Dzierżyciel bata", odpowiedzialny za porządek podczas tańców i ceremonii - tzw. opiekun kręgu tanecznego).
Obecnie jest bardzo ważnym i niezastąpionym członkiem Head Staff.
Koordynuje przebieg Powwow z Mistrzem Ceremonii, zapewniając realizację programu ogłaszanego przez MC. Bezpośrednio pośredniczy w kontakcie uczestników Powwow z MC. Odpowiada za organizację i przebieg Grand Entry (Wiel­kiego Wejścia) oraz Grand Exit. Nadzoruje wszystko to co dzieje się na Arenie tańca. Infor­muje MC o wydarzeniach na Arenie. Pomaga sędziom podczas konkursów tanecznych oraz konkursów dla grup śpiewaków. Dyrektor Areny jest odpowiedzialny za organizację wszelkich ceremonii, które mogą być wymagane podczas powwow. Przy uszkodzeniu stroju tancerza lub przy upadku pióra na ziemię zobowiązany jest do właściwej reakcji. Może mieć wyznaczonych pomocników do koordynacji współpracy z zespołami pieśniarzy.
Podczas gdy Mistrz Ceremonii ustnie udziela wskazówek, to Dyrektor Areny musi fizycznie wykonywać zadania potrzebne do utrzymania porządku na Arenie.  Musi on wiedzieć jak wdrożyć protokół Powwow.  Często podczas większych zgromadzeń wybierany jest zarówno Północny jak i Południowy Dyrektor Areny, aby nadążyć za wymaganiami północnych i południowych uczestników i ich zróżnicowanymi etykietami.
Podejmowane przez niego decyzje są dla uczest­ników Powwow „prawem".

MASTER OF CEREMONIES (MC - emcee) - Mistrz Ceremonii
Pozycja ta jest powszechnie określana jako MC i pociąga za sobą najtrudniejsze obowiązki z całego Head Staff. Zazwyczaj jest to osoba z dużym doświadczeniem i wiedzą, prowadząca przez mikrofon całe wydarzenie, często nazywana „głosem powwow".
Mistrz Ceremonii powinien znać wszystkie aspekty dotyczące Powwow.  
Do obowiązków MC należy prowadzenie oficjalnych punk­tów programu, ceremonii, informowanie o poszczegól­nych konkursach, tańcach i strojach.
Z wnikliwym komentarzem, jasnymi wyjaśnieniami i dobrym poczuciem humoru MC trzyma się tradycyjnych indiańskich procedur i etykiety.
Jeśli pojawiają się problemy, MC jest zazwyczaj pierwszym z członków Head Staff,  który musi się z nimi zmierzyć.
Odpowiada za udzielanie rad uczestnikom i gościom przez mikrofon, zabawia publiczność, pilnuje realizacji programu i utrzymuje wszystkich w dobrym nastroju. Pozostaje w kontakcie z Dyrektorem Areny, przekazującym mu uwagi w związku z przebiegiem programu lub prośba­mi Head Staff.
Nawet kiedy MC nie mówi do mikrofonu, to nadal pracuje i musi zaplanować kolejną serię wydarzeń, które będą miały miejsce. Dlatego nie należy mu przeszkadzać i wszelkie prośby powinno kierować się do Dyrektora Areny.

HOST DRUM - Główna kapela
Najważniejsza grupa pieśniarzy, na których MC może pole­gać w każdej chwili i sytuacji podczas Powwow. Host Drum powi­nien znać wszystkie typy pieśni, aby wybrać odpowiedni utwór do dowolnego punktu programu ogłoszonego przez Mistrza Ceremonii. Aby grupa mogła pełnić taki zaszczyt, po­winna oprócz umiejętności posiadać duże doświadczenie.
W przypadku niemożności wykonania odpowiedniej pieśni, lider Host Drum zobowiązany jest wskazać inną kapelę mogącą wykonać właściwą pieśń (po ustaleniu tego faktu z liderem tej grupy).
Host Drum gra w ważnych momentach m.in. podczas Grand Entry i Flag Song. Na większości Powwow gra też pierwszą pieśń po Wielkim Wejściu.

HEAD JUDGE - Sędzia Główny
Sędzia główny powoływany jest przez Komitet Organiza­cyjny. Powinien być doświadczonym tancerzem i posiadać wiedzę o stylach tańca i pieśniach.
Sędzia główny jest odpowiedzialny za wybór sędziów na sesje konkursowe i rozstrzyganie sporów w przy­padku niejednoznacznych wyników w konkursach. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne i niepodważalne!
W trakcie przebiegu konkursów ściśle współpracuje z Dyrektorem Areny.
Niepisaną zasadą jest, że sędziowie pomocniczy w poszczególnych kategoriach, wybierani są spośród osób mających doświadczenie taneczne oraz/lub wiedzę dotyczącą ocenianych stylów tańca. Najczęściej do konkurencji kobiecych wybierane są doświadczone tancerki, a do konkurencji męskich doświadczeni tancerze. Osoby sędziujące nie powinny być spokrewnione (lub w relacjach partnerskich) z tańczącymi w ocenianej przez nich konkurencji.

HEAD DANCERS - Tancerze główni
Główny Tancerz (Head Man Dancer) i Główna Tancerka (Head Lady Dancer) to zaszczytne role dla doświadczo­nych tancerzy. Oni zostali powołani do tego, żeby być „twarzą powwow". Są przykładem dla młodych tancerzy oraz innych uczestników zgromadzenia. Jako pierwsi rozpoczynają każdy taniec społeczny: Intertrible (często też Ro­und Dance i Two Step). Nigdy nie zaczynaj tańczyć przed głównym i tancerzami. Bierz z nich przykład oraz śmiało pytaj, gdy czegoś nie wiesz. Tancerze główni biorą rów­nież udział w niektórych ceremoniach np.: Giveaway.
GRAND ENTRY - Wielkie Wejście
Uroczyste rozpoczęcie każdego Powwow. To najbardziej podniosły i widowiskowy moment. Grand Entry to parada tancerzy, weteranów i zaproszonych gości. Pieśń wykonywana jest przez Host Drum.
Podczas trwania Grand Entry należy wstać i zdjąć nakrycie głowy.
Na czele wchodzą zasłużeni przedstawiciele lokalnej spo­łeczności i weterani wojenni, wnosząc Eagle Staff (tradycyjną flagę indiańską) oraz flagi państwowe i plemienne.
Za nimi na Arenę wkraczają dostojnicy (np. księżniczka Powwow, zaproszeni przedstawiciele miejscowych władz, goście specjalni itp.), Tancerze Główni oraz tancerze i tancerki w usta­lonej przez Dyrektora Areny kolejności.
Za przebieg Wiel­kiego Wejścia odpowiedzialni są Dyrektor Areny i MC.

FLAG SONG - Pieśń Flagi
Rodzaj hymnu, który wykonywany jest po pieśni rozpo­czynającej Grand Entry. Pieśń wykonywana jest przez Host Drum.
Większość plemion indiańskich posiada własny Flag Song.
Pieśń ta ma na celu oddanie honoru dla Eagle Staff i pozostałych flag. Podczas jej wykonywania należy wstać, zdjąć nakrycie głowy (wyłączając tancerzy) i wysłuchać jej z powagą należną hymnowi. MC prosi również o nierejestrowanie obrazu i dźwięku podczas jej wykonywania.

MEMORIAL SONG - Pieśń Pamięci
Memorial Song uhonorowuje wszystkich tych, którzy odeszli z tego świata. Może być zadedykowana konkretnej osobie lub grupie osób.
Wszyscy tancerze przebywajacy na Arenie stoją w skupieniu bez ruchu.
Gdy śpiewana jest Pieśń Pamięci, należy z szacunkiem wstać i zdjąć nakrycie głowy. Pieśń wykonywana jest przez Host Drum lub wyznaczoną kapelę.

VETERAN SONG - Pieśń Weteranów
Niewielu jest ludzi w kulturach indiańskich tak cenionych jak weterani.
Pieśni na ich cześć śpiewano przed setka­mi lat, śpiewa się je do dziś.
W XX wieku pieśni śpiewane były dla weteranów I i II wojny światowej oraz weteranów z Wietnamu czy Korei. Pieśni Weteranów słuchamy stojąc bez nakrycia głowy, z szacunkiem dla bohaterów, którzy służyli Ojczyźnie.

CONTEST SONGS - pieśni konkursowe
Pieśni śpiewane podczas konkursów tanecznych, w których tancerze wykazują się umiejętnościami i znajomością tradycji.
Do każdej konkurencji wykonywana jest odpowiednia pieśń.
Grupa pieśniarzy wykonująca pieśń konkursową zobowiązana jest do zaśpiewania właściwej pieśni, zgodnej z kategorią tańca, do której została wyznaczona przez Mistrza Ceremonii lub Dyrektora Areny. Nad prze­biegiem konkursów czuwają: Sędzia Główny, Dyrektor Areny i Mistrz Ceremonii.

INTERTRIBAL DANCE - taniec międzyplemienny
Taniec społeczny, do którego zapraszani są wszyscy uczestni­ cy Powwow.
MC zaprasza na Arenę gości, widzów i tan­cerzy. Nie trzeba posiadać regaliów, żeby wziąć w nim udział. Tańczy się zgodnie z kierunkiem ruchu w skazó­wek zegara. Kroki stawia się w podobny sposób do tego, który można zaobserwować podczas Grand Entry. Jeśli nie wiesz jak poprawnie tańczyć, podpatruj Tancerzy Głów­nych. W razie wątpliwości możesz zapytać ich o wskazówki.

ROUND DANCE - taniec kręgu
Taniec społeczny z tradycji plemion zamieszkujących północne tereny
Wielkich Równin. Uczestnicy trzymają się za ręce i tańczą razem w rytm bębna, tworząc okrąg. Często w tym tańcu tworzone są tzw .„wężyki" i
podwójne kręgi.Taniec zazwyczaj prowadzony jest przez Głównych Tancerzy.
Do Tańca Kręgu zapraszani są goście i wszyscy uczestnicy Powwow.

TWO STEP
Taniec społeczny wywodzący się z tradycji plemion zamieszkujących południowe tereny Wielkich Równin. Przypomina trochę Round Dance, jednak tańczony jest w parach. Nieco inny jest też rytm do tego tańca. Taniec ten zazwyczaj prowadzony jest przez parę Głównych Tancerzy. Do Two Step zapraszani są goście, widzowie i uczestnicy Powwow. Jest to jeden z tańców społecznych wykonywanych na współczesnych Powwow w parach.
Inne tańce "parowe" wykonywane wśród plemion z północy to np.: u Crow Push Dance, u Lakotów Rabbit Dance i Owl Dance u Blackfoot.

BLANKET DANCE - taniec z kocem
Nazwany tak ze względu na cel, a nie konkretny styl tańca.
Taniec z kocem jest tradycyjnym sposobem zdobycia środków pieniężnych dla określonych celów ogłoszonych przez Mistrza Ceremonii (np. na pokrycie kosztów podróży dla grup śpiewaków, wsparcie dla organizatorów lub osoby potrzebującej itp.). Wyznaczeni tancerze trzymają koc za rogi i chodzą wokół Areny prosząc o datki. Host Drum śpiewa odpowiednią pieśń, a pozostali tancerze mogą dołączyć do korowodu. Goście, widzowie i uczestnicy mają okazję do wsparcia, dobrowolnie rzucajac datek w kwocie, którą uznają za stosowną. Donacja w takiej sytuacji, to bardzo dobry sposób na indywidualne wsparcie. Mozna  spotkać się również z inną wersją, w której koc położony będzie w poblizu bębna. Publiczność może uczestniczyć w tym wydarzeniu, wchodząc z szacunkiem na Arenę i składając datki na kocu.

GIVEAWAY
Jest to jedna z najstarszych tradycji, w której - oprócz pieśni i tańca - wyrażało się tradycyjne Powwow. To ceremonia rozdawania prezentów.
Współczesne Giveaway to rozwinięcie tradycyjnej ceremonii budowania więzi plemiennych. Obecnie służy do podkreślenia indiańskiej przynależności etnicznej, tradycyjnego statusu rodziny i podtrzymania więzi społecznych.
Podczas tej uroczystości prezenty rozdawane są przez fundatora i jego rodzinę. W dawnych czasach przywódcy grup czy plemion umacniali swoją po­zycję, dzieląc swoje dobra z innymi członkami społeczności.
Obecnie prezenty rozdaje się w związku ze specjalnymi okazjami, takimi jak m .in.: pierwszy taniec w konkursie, pierwsze wprowadzenie dziecka na Arenę, podziękowania księżniczki Powwow za wybór, honoro­wanie pamięci członków rodziny, ukończenie szkoły, powrót z misji wojskowej i wiele innych. To również oka­zja do rozdawania prezentów członkom Head Staff, weteranom, pie­śniarzom, tancerzom, przyjaciołom, znajomym i innym uczestnikom Powwow.

Opracowanie podstawowych pojęć Powwow: Dariusz Lipecki
MOBILNA WIOSKA INDIAŃSKA HUU-SKA LUTA
RAVEN DARIUSZ LIPECKI
NIP 8791531719
tel. + 48 607563104


                 

  Adres korespondencyjny:
  ul. Wł. Dziewulskiego 15 D/45
   87-100 Toruń
   e-mail: d.lipecki@gmail.com
Copyright © by Raven Dariusz Lipecki 1998 - 2024
Wróć do spisu treści