Etykieta Powwow w Polsce i Europie - Wioska indiańska Huu-Ska Luta

Przejdź do treści
ETYKIETA POWWOW
Współczesne zgromadzenia Powwow organizowane przez rdzennych mieszkańców USA i Kanady mają różny przebieg i charakter. Mogą być organizowane jako tradycyjne spotkania dla lokalnej społeczności w rezerwacie, koledżu czy uniwersytecie, ale bez konkursów tanecznych lub jako uroczystości międzyplemienne ze współczesnymi zasadami, konkursami i nagrodami pieniężnymi.

Takie same zasady organizacji i przebieg festiwali Powwow możemy zaobserwować w Europie. Zapoznaj się z kalendarzem europejskich Powwow.
Przybywając na jakiekol­wiek Powwow powinniśmy pamiętać o przestrzeganiu panujących tam zasad ustalonych przez Komitet Orga­nizacyjny.
Poniższy ogólny zbiór zasad, to tzw. Etykieta Powwow.

Warto również zapoznać się z historią Powwow oraz podstawowymi pojęciami, nazwami osób funkcyjnych, tańców, ceremonii i wydarzeń mających miejsce na współczesnych Powwow. Pozwoli to na pełniejsze zrozumienie tego co dzieje się na Arenie tańca i uchroni przed popełnieniem niezamierzonych błędów.

Na Powwow, czyli festiwalach indiańskich pieśni i tańców, istnieje pewien rodzaj etykiety, czyli zasad zachowania, które obowiązują podczas tych zgromadzeń. Etykieta Powwow została opracowana na podstawie różnych tubylczych regulaminów i jest udostępniana uczestnikom i widzom większości imprez tego typu w Polsce i Europie. Dzięki tym zasadom możemy zapewnić szacunek dla kultur indiańskich oraz stworzyć atmosferę wzajemnego szacunku i wspólnoty. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie są te zasady i jak możemy się do nich dostosować.
Etykieta Powwow cz.1
§ Zwracaj uwagę na Mistrza Ceremonii (MC - Master of Ceremonies).
Jest on tam po to aby prowadzić i koordy­nować całe święto przy współpracy z Dyrektorem Are­ny (Arena Director). Ma mikrofon, więc na pewno go usłyszysz. Zapowiada kolejne tańce i konkursy, objaśnia poszczególne zdarzenia na Arenie, pomaga prowadzić różne ceremonie oraz zabawia publiczność. Poucza także i objaśnia wszystko gościom i uczestnikom.
Może odpowiadać na Twoje pytania, jednak nie powinie­neś pytać go bezpośrednio. Pośrednikiem w kontaktach z MC jest Arena Director lub jego pomocnicy.

§ Wstań podczas Grand Entry. MC zapowie Wielkie Wej­ście i poprosi każdego o powstanie. Eagle Staff oraz flagi państwowe i plemienne zostaną wniesione wtedy na Arenę. Powi­nieneś również stać w trakcie trwania Flag Song, który jest formą hymnu. Podczas tych obu pieśni, dla okazania szacunku zdejmij nakrycie głowy. O to samo będziesz poproszony, gdy wykonywane będą inne pieśni, np. Veteran Song, Honoring Song oraz Closing Song (na zakończenie Powwow), podczas której Staff i Flagi będą wyniesione z Are­ny. W trakcie Powwow mogą zdarzyć się inne sytuacje, w których zostaniesz poproszony przez MC o powstanie.

§ Podczas niektórych pieśni, ceremonii czy wydarzeń odbywających się na Arenie, Mistrz Ceremonii może poprosić o wyłączenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (kamery, smartfony, aparaty fotograficzne czy dyktafony). Prosimy uszanuj to i dostosuj się do prośby.

§ Arena do tańca jest traktowana przez Indian jako miejsce święte.
Przeznaczona jest wyłącznie dla tancerzy, pieśniarzy oraz osób wchodzących w skład Head Staff (MC, Arena Director, sędziowie). Często obstawiona jest ławkami lub krzesłami, na których tancerze mogą usiąść lub położyć swoje elementy stroju i regalia. Innym osobom nie wolno wchodzić na Arenę, chyba że Mistrz Ceremonii na to pozwoli.

§ Goście i widzowie są mile widziani. Często zapraszani są przez MC do uczestnictwa w różnych tańcach spo­łecznych, zabawach i niektórych ceremoniach. Oczeku­je się jednak od nich okazania szacunku i zrozumienia tego co widzą. W dobrym tonie jest zapoznanie się z całą etykietą danego Powwow, co pozwoli uniknąć niepo­trzebnych błędów mogących urazić organizatorów oraz innych uczestników zgromadzenia.

§ Szanuj role, które pełnią GłównyTancerz z Główną Tan­cerką. Ich przywilejem jest rozpoczynanie każdego tańca. Nigdy nie zaczynaj tańczyć przed nimi. Jeśli nie wiesz jak poprawnie tańczyć, podpatruj Tance­rzy Głównych i ucz się oglądając. W razie wątpliwości zapytaj ich o wskazówki.

§ Jedynym momentem, kiedy goście lub widzowie mogą przebywać na Arenie jest czas, gdy odbywają się tańce społeczne m.in.: Intertrible Dance, Round Dance, Two Step, Owl Dance, Rabbit Dance, Potato Dance, Blan­ket Dance, Honoring Song jak również Giveaways - jeżeli oczywiście tak zapowie MC.

§ Na teren Areny wchodź i wychodź Wejściem wyzna­czonym przez Dyrektorów Areny. Najczęściej jest ono wyznaczone od jej wschodniej strony, na przeciwko sta­nowiska MC. Słuchaj uwag i poleceń Dyrektorów Areny. To oni są odpowiedzialni za porządek na terenie Areny i koordynują wszelkie wydarzenia i działania z MC.

§ Nigdy nie bierz udziału w Powwow pod wpływem narkotyków lub alkoholu!!! Na żadnym Powwow nie dopuszcza się do ich używania lub posiadania. Współczesne Powow są wolne od alkoholu i narkotyków. Jeżeli zostaniesz przyłapany pod wpły­wem alkoholu lub narkotyków zostaniesz wyprowadzo­ny natychmiast poza obszar, gdzie się ono odbywa.

§ Ze względów bezpieczeństwa, żadna broń palna (na­wet repliki), włócznie z ostrzami i wyjęte z pochwy noże nie powinny być noszone przez tańczących na Arenie. Jeżeli czujesz, że musisz mieć jedną z tych rzeczy w da­nym tańcu, masz obowiązek wcześniej uzgodnić to z Dy­rektorem Areny.

§ Przebywając na terenie Areny: nie jedz, nie żuj gumy i nie pij.
Pamiętaj również o stosownym ubraniu. Mile widziane u kobiet są chusty lub szale zarzucone na ramiona (stroje kąpielowe oraz odkryte ciało są niedopuszczalne i ozna­czają ogromny brak szacunku do rdzennych tradycji).

§ Nie przebiegaj przez Arenę, jeżeli chcesz dostać się na drugą jej stronę. Arenę zawsze należy obejść dookoła.
Pamiętaj, że Arena jest traktowana jako miejsce święte i uszanuj to.
Etykieta Powwow cz.2
§ Nie rozmawiaj i nadmiernie nie żartuj z innymi uczest­nikami, gdy bierzesz udział w tańcu. Podczas tańca nie próbuj również konwersacji lub żar­tów z ludźmi przebywającymi poza Areną.
Zachowanie takie jest nieodpowiednie i oznacza brak szacunku do tradycji.
Poczekaj cierpliwie, aż taniec się skończy i będziesz mógł opuścić Arenę.

§ Najlepiej jest przynieść ze sobą krzesło do siedzenia lub koc.
Nie przewiduje się z reguły miejsc siedzących dla widzów przy samej Arenie. Widzowie siadają zawsze za kręgiem tancerzy i pieśniarzy, poza Areną.

§ Nie siadaj na krzesłach i ławkach ustawionych na obrzeżach Are­ny.
Są one z reguły zarezerwowane dla tancerzy, pieśniarzy i ich rodzin.
Jeżeli pod krzesłem leży koc, oznacza to, że jest ono przez kogoś zajęte. Szczególnie zwracaj uwagę na miejsca przykryte kocem lub szalem.
To miejsca dla za­proszonych gości.

§ W tradycji wielu plemion indiańskich, pióropusz jako nakrycie głowy jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla osób, które na to zasługują.
Nawet jeśli posiadasz w swojej kolekcji piękny pióropusz, to uszanuj tę zasadę oraz tradycję i nie zabieraj go ze sobą na Powwow.
W większości przypadków nie zostaniesz wpuszczony w pióropuszu na teren Powwow i narazisz się na niepo­trzebne interwencje organizatorów lub starszyzny.

§ Nigdy nie nazywaj stroju tancerza kostiumem. Taki strój to regalia.
Nie dotykaj elementów regaliów. To może zdenerwować tancerza.
Wykonanie regaliów i jego po­szczególnych elementów pochłania dużo energii, czasu, przemyśleń i jest bardzo kosztowne.
Często regalia są dziedziczone od przodków. Ponadto element taki może łatwo ulec zniszczeniu. Szczególnie nie dotykaj piór orła, gdyż uważane są one za święte i traktowane z należytym szacunkiem. Jeżeli czujesz po­trzebę dotknięcia jakiegoś elementu - zapytaj właścicie­la i poproś o zgodę.
W rozmowie z tancerzem bądź szczery i miły.

§ Uważaj, kiedy fotografujesz i rób to z należytym sza­cunkiem.
Większość Powwow to wydarzenia publiczne i fotografowanie jest dozwolone. MC zapowie, kiedy ro­bienie zdjęć jest absolutnie niedopuszczalne (m.in. w trak­cie Flag Song, Modlitwy, Pick Up Song oraz innych cere­monii).
Jeżeli chcesz, aby tancerz zapozował do Twojego zdjęcia poza Areną, podejdź do niego, przedstaw się i spytaj o pozwolenie.
Jeśli jesteś zawodowym fotografem i wiesz, że w przyszłości wykorzystasz te zdjęcia do ce­lów komercyjnych, powiedz o tym tancerzowi. Upewnij się czy tancerz wyrazi zgodę na publikacje zdjęć. Mile widziana jest także propozycja odesłania kopii zdjęcia tancerzowi.

§ Nigdy nie nagrywaj pieśni przy bębnie bez pozwolenia. Pytaj za­wsze lidera zespołu, jeśli chcesz nagrać pieśń. Także MC może powiadomić, aby nie nagrywać podczas niektórych pieśni. Często ludzie stoją dookoła bębna i nagry­wają pieśniarzy bez pozwolenia. To świadczy o braku szacunku do tradycji i samych śpiewaków. Dużo lepiej jest najpierw zapytać i uzyskać ich akceptację.

§ Nie siadaj również przy bębnie bez pozwolenia lidera grupy. Bęben może być „zamknięty", co oznacza, że tylko niektóre osoby mogą na nim grać.
Jeśli chciałbyś dołą­czyć do grupy przy jakiejś pieśni, którą znasz, zawsze py­ taj lidera zespołu o zgodę.

§ Większość Powwow nie jest organizowana dla zy­sków. Budżet takiego zgromadzenia zależy od starań Komitetu Organizacyjnego, dotacji, sponsoringu i datków przeka­zywanych przez uczestników podczas np. Tańca z kocem. Każdy uczestnik może umieścić pieniądze na kocu, aby wspomóc w pokryciu kosztów organizacyjnych Powwow. W tradycjach wielu plemion indiańskich jest to wyrazem szacunku.

§ Traktuj każdego z szacunkiem, szczególnie starszych.
Traktuj każdego z dobrocią. Uważaj na bezpieczeństwo dzieci.
Traktuj wszystkich tak jak Ty chciałbyś być traktowany.

§ Powwow to święto nas wszystkich. To czas na spo­tkanie starych, dobrych przyjaciół, jak również czas na poznanie nowych. Nie wstydź się, podchodź, pytaj, roz­mawiaj z uczestnikami, bębniarzami, tancerzami, pie­śniarzami.
I przede wszystkim DOBRZE SIĘ BAW!!!

Opracowanie etykiety Powwow: Dariusz Lipecki
MOBILNA WIOSKA INDIAŃSKA HUU-SKA LUTA
RAVEN DARIUSZ LIPECKI
NIP 8791531719
tel. + 48 607563104


                 

  Adres korespondencyjny:
  ul. Wł. Dziewulskiego 15 D/45
   87-100 Toruń
   e-mail: d.lipecki@gmail.com
Copyright © by Raven Dariusz Lipecki 1998 - 2024
Wróć do spisu treści